person_outline
caeuenfrgldees

Slic3r Mode Expert

Slic3r Mode Expert

El Slicer funciona per defecte en mode simple, suficient per a usuaris novells, amb els paràmetres mínims que hem vist al capítol anterior.

A mesura que agafem experiència podem activar el mode expert des del menú Arxiu> Preferències.

El mode expert del Slic3r ens permet un control molt més precís de la impressió, ampliant les opcions les paràmetres en cada un dels tres apartats de configuració. Anem a veure en detalls aquestes noves opcions.

Print settings

Layers and perímetres

Layer height

Layer height : és l’alçada de cada una de les capes en que el laminador dividirà el nostre objecte.

First layer height : alçada de la primera capa. Sovint coincideix amb l’alçada de la capa, però en determinats casos ens pot convenir modificar-la. Una major alçada de la primera capa proporciona més flux de plàstic, per tant, més calor i una major adherència al llit.

Vertical shells

Perimeters (mínimum) : Número mínim de perímetres de cada capa.

Spiral vase : Activant aquesta opció, el laminador establirà automàticament la densitat de farcit i el número de capes sòlides superior a 0 així com el número de perímetres a 1. Útil i ràpid per a impressió d’objectes tipus recipient.

Horizontal shells

Solid layers

Top : Número de capes sòlides superiors.

Bottom: Número de capes sòlides inferiors.

Quality (slower slicing)

Les següents opcions ens proporcionen una major qualitat d’impressió i requereixen més temps de processament per a generar el laminat.

Extra perimeters if needed: generarà automàticament perímetres addicionals en parets inclinades per tal d’ocultar tot el possible el farciment intern.

Avoid crossing perímetres: minimitza el creuament del hotend i els perímetres.

Detect thin walls: Detecta si dos perímetres prims estan massa junts per ser impresos correctament i els extrueix com a un de sol fent una mitjana del seus gruixos.

Detect bridging perímetres: aplica el flux i velocitat definida en l’apartat bridges en perímetres que sobresurten en el buit.

Advanced

Seam position

Defineix el punt d’inici dels bucles dels perímetres i per tant la posició de la costura vertical potencialment visible en el costat de l'objecte.

Random: escollirà un punt per a cada capa a fi d’evitar la visibilitat continua de la costura.

Nearest: tractarà d'escollir un vèrtex no voladís còncau de manera que la costura resti oculta a l'interior de l'angle còncau. Si no hi ha vèrtexs no voladissos còncaus escollirà un vèrtex no voladís convex. Si no n'hi ha cap disponible, es tria un vèrtex no voladís.

Aligned: el seu comportament és semblant al Nearest, però sempre escollirà el punt que estigui més a prop del punt d’inici de la capa anterior.

External perimeters first

Força a imprimir primer els perímetres externs. S’aconsella tenir aquesta opció desactivada.

Infill

Infill

Fill density: densitat del farcit. Recordem que els valors habituals poden oscil·lar entre un 20 i un 60%

Fill pattern: tipus de patró del farcit. L’opció més utilitzada és la Rectilinear i per a peces que necessitin gran resistència mecànica el Honneycomb

Top/bottom fill pattern: tipus de patró de farcit de les capes sòlides superiors i inferiors. Es continua recomanant el Rectilinear per a la majoria dels casos.

Reducing printing time

Combine infill every: Aquest paràmetre indica el número de capes que compartiran farcit. Ho veurem més clar amb un exemple, si aquest valor fos 2 i la altura de cada capa fos 0,1, la impressora imprimiria dos capes només amb perímetres i seguidament faria un farcit comú d’altura igual al de les capes compartides, en aquest cas 0,2mm. L’objectiu és reduir el temps d’impressió, ja que en l’exemple ens estalviaríem la meitat de farcits, però pot portar problemes de qualitat.

Es recomana deixar sempre aquest valor a 1.

Only infill where needed: Crea el farcit automàticament com es necessita com a suport intern. Es recomana no activar aquesta opció.

Advanced

Solid infill every n layers: força la impressió d’una capa completament sòlida cada n capes, augmentant la resistència mecànica de la peca.

Fill angle: defineix l’angle del farcit, per defecte és de 45º i no es recomana canviar-lo.

Solid infill threshold area: forçarà a imprimir amb farciment sòlid si l’àrea és més petita que la definida en aquest paràmetre.

Only retract when crossing perímetres: forçarà la retracció de filament quan el hotend creui els perímetres per a evitar la supuració de material.

Infill before perimeters: en activar-la imprimirà primer el farcit i després els perímetres. No és recomanable el seu us.

Skirt and brim

Skirt

És un perímetre exterior al voltant de l’objecte amb l’objectiu de purgar l’extrusor i assegurar-nos un flux contant de filament al començar la impressió del objecte.

Loops: defineix el número de perímetres exteriors abans de començar la impressió del objecte

Distance from object: distància entre els perímetres i l’objecte, el valor recomanat es 6mm

Skirt height: número de capes en que s’imprimiran els perímetres exteriors, el valor recomanat és 1.

Minimum extrusion length: indica la longitud mínima de filament a extruir en el cas que els valors configurats anteriorment fos inferior a aquest valor.

Brim

Són perímetres afegits a la primera capa del objecte per a augmentar la superfície de contacte amb el llit i millorar-ne la adherència. Un cop acabada la impressió s’han de retirar manualment. Generalment no s’utilitza.

Brim width: defineix l’ample dels perímetres suplementaris.

Support material

Support material

Generate support material: genera el material de suport per a voladissos.

Overhang threshold : defineix els graus d’inclinació per sota dels que no s’ha de generar material de suport. Si deixem aquest paràmetre a 0, el laminador els generarà automàticament quan ho cregui necessari.

Enforce support for the first n layers: posa material de suport al número de capes indicat, independentment dels seus angles.

Raft

És una base de material que s’imprimirà abans del objecte i que posteriorment es podrà retirar amb facilitat.

Raft layers: número de capes que formen aquesta base.

Options for support material and raft

Contact z distance: distància de contacte entre el material de suport i l’objecte per tal que es pugui retirar fàcilment.

Pattern: patró per a generar els suports.

Pattern spacing : és semblant la densitat de farciment però l’espaiat determina la distància de separació de les estructures de suport. Si la distància és gran, seran més ràpids de retirar, però l’estructura pot ser insuficient. En principi utilitzarem el valor per defecte i en peces petites el podem disminuir un xic.

Pattern angle: defineix l’angle de la bastida, generalment no l’haurem de variar.

Interface layers: distància entre el material de suport i la part de l’objecte a suportar, facilita la retirada del material.

Interface pattern spacing: distància entre les línies del patró. El valor 0 és farà una capa sòlida.

Don’t support briges: Obliga a la impressora a no generar material de suport, si pot imprimir-ho com si fos un pont. Aquesta opció la veurem més endavant, de moment , la deixarem activada.

Speed

L’apartat Speed del Mode Expert ens permet un ajust fi de les velocitats de perímetres, farcit, ponts i viatges, definits en el Mode Simple, desglossant cadascun d’aquests apartats en subapartats més específics que ens permetran un major control de la qualitat d’impressió.

Recordem que com a norma general, menys velocitat implica més qualitat, per aquesta raó imprimim els perímetres més lentament que el farcit. Així doncs aplicarem aquesta lògica en cadascun dels paràmetres d’aquest grup, expressant els principals amb un valor numèric de mm/s i els secundaris amb un percentatge respecte dels principals.

Els valors ideals per a la nostra impressora 3d els aconseguirem provant amb els valors que modifiquem i observant els efectes que tenen sobre la impressió.

Speed for print moves

Perimeters: tenim un apartat específic per a perímetres exteriors, que són els que es veuen, per tant podem augmentar una mica el seu valor inicial.

Small perímetres: per a perímetres petits, en particular forats de radi inferior a 6,5 mm, reduirem la velocitat d’un 20 a un 50%.

External perímetres: són els perímetres que estan a la vista, els que donen qualitat al objecte imprès, utilitzarem una velocitat conservadora.

Infill: la velocitat del farcit interior màxima pot ser tan alta com capaç sigui la impressora 3d d’extruir filament amb un flux continu, podem utilitzar un valor de fins el 150% la velocitat dels perímetres.

Solid infill: velocitat de les capes sòlides, excloent-hi la inferior i la superior. El valor adient estarà entre la velocitat dels perímetres i la del farcit.

Top solid infill: velocitat de farcit de la capa superior. En ser visible necessitem un bon acabat, serà la més baixa de totes les velocitats de farcit.

Support material: a més velocitat, menys costaran de treure, però més fràgil serà la bastida, haurem de buscar un valor de compromís.

Support material interface: velocitat de farcit del material de connexió. Recomanable posar al 100%.

Bridges: Velocitat en que el hotend unirà dos parts separades sense material sota (pont). La velocitat ha de ser suficientment ràpida perquè el filament extruït quedi completament horitzontal, sense “panxa”.

Gap fill: és la velocitat de farcit d’una àrea petita. Aquesta ha de ser el suficientment baixa per a evitar que la impressora tremoli. Un valor de 0 desactiva el farcit.

Speed for non print moves

Travel: Velocitat del moviment del extrusor quan no està imprimint. El valor recomanat és tan ràpid com permeti la impressora.

Modifiers

First layer speed: velocitat de la primera capa, recomanem un valor conservador a fi de millorar l’adherència.

Acceleration control (advanced)

Es recomana deixar aquests valors a 0.

Perimeters

Infill

First layer

Default

Autospeed (advanced)

Paràmetres utilitzats per a impressió volumètrica, de moment no els utilitzarem:

Max print speed

Max volumetric speed

Multiple extruders

Les impressores 3d equipades amb dos o tres extrusors ens donen unes possibilitats apassionants de combinacions de materials i colors. Com és un tema prou interessant i d’una certa complexitat, li dedicarem un article complert per a conèixer en profunditat com funciona una impressora equipada en tres hotends.

Advanced

Extrusion width

En aquest apartat personalitzem els gruixos dels elements implicats en la qualitat i temps d’impressió. Es recomana deixar inicialment aquests valors a 0 i el Slic3r els calcularà automàticament. A mesura que agafem experiència podrem experimentar els resultats que obtenim si variem aquests valors. Una cosa a tindre en compte es que si expressem aquests valors en percentatge aquest es basarà amb Layer height definit a la secció Layers and Perimeters, no en el Default extrusion width

Default extrusion width: defineix el gruix de l’extrusió.

First layer: gruix de la primera capa, si tenim problemes d’adherència al llit, podem augmentar aquest valor en un 200%.

Perimeters: un valor de gruix de perímetre més baix produirà extrusions més fines augmentant la qualitat d’impressió.

Infill: gruix del farcit, augmentant aquest valor s’aconsegueixen impressions més ràpides i resistents.

Solid infill: gruix del farcit en capes completament sòlides.

Top solid infill: un gruix més prim millorarà l’acabat superficial de la capa superior.

Support material: una extrusió més gruixuda millorarà els temps de impressió.

Overlap

Infill/perimeters overlap: quantitat de superposició entre els perímetres i el farcit. Uns valors entre el 10% i el 15% ens donaran resultats satisfactoris.

Flow

Bridge flow ratio: Controla la proporció de material extruït en els ponts. La reducció d’aquest valor pot ajudar, juntament amb el ventilador de capa, que el filament no faci l’efecte catenària.

Other

Xy compensation : ens permet corregir un petit error dimensional. Una vegada mesurat l’error podem aplicar el mateix valor amb signe contrari

Threads: número de CPU’s de l’ordinador assignades al procés de laminat.

Resolution: La dimensió mínima de la part del model per a tenir en compte en el procés de laminat. Deixar a 0 per utilitzar tots els detalls del model.

Output options

Sequential printing

Per a imprimir diversos objectes alhora, podem escollir fer-ho individualment, objecte per objecte, o conjuntament. En la impressió individual s’ha de tenir cura que l’extrusor no col·lisioni amb les peces ja finalitzades. Per això, deixarem una distància de seguretat. No recomanem la impressió individual, amb una bona ca libració de la retracció

Complete individual objects: activant aquesta opció farà la impressió individual de cada una de les peces.

Extruder clearance: definim una distància de seguretat del extrusor.

Output file

Verbose g-code

Output filename format

Post-processing scripts

Notes

Ens permet posar notes de la configuració

Filament settings

Filament

Filament

Color: color del filament.

Diameter: diàmetre real del filament segons mètode utilitzat en el apartat de l’assistent de configuració.

Extrusion multiplier: Regula el flux de filament que flueix pel nozzle. El seu valor per defecte és 1 i aconsellem no modificar-lo. La regulació fina del flux el tractarem en una entrada posterior.

Temperature (ºc)

Extruder

First layer: Temperatura d’extrusió de la primera capa. Aconsellem utilitzar un valor igual o 5º superior al resta de capes.

Other layers: Temperatura d’extrusió del resta de capes.

Bed

First layer: Temperatura del llit calent, en cas de tenir-ne, per a la primera capa.

Other layers: Temperatura del llit per la resta de les capes.

Cooling

Enable

Keep fan always on: Activació del ventilador de capa al llarg de tota la impressió.

Enable auto cooling: Activació de la refrigeració segons els paràmetres configurats en el següent apartat.

Fan settings

Fan speed: Velocitat mínima i màxima del ventilador de capa.

Bridges fan speed; velocitat del ventilador de capa en els ponts. El valor habitual és el 100%.

Disable fan for the first n layers: número de capes en que el ventilador de capa romandrà desactivat. En les primeres capes pot ser convenient desactivar-lo per a millorar l’adhesió al llit

Cooling thresholds

Enable fan if print time is below t seconds: Activarà el ventilador de capa si el temps d’impressió d’aquesta està per sota del valor que hi introduïm.

Slow down if layer print time is below t seconds: Reduirà la velocitat d’impressió si estima que la capa s’imprimirà abans que el valor definit.

Min print speed: Defineix el valor mínim de la velocitat d’impressió en cas que aquesta s’hagi de reduir segons el paràmetre anterior.

Printer settings

General

Size and coordinates

Bed shape: definim la forma, les dimensions i l’origen de coordenades del llit.

Z-offset: Serveix per a compensar la distància optima inicial entre la punta del nozzle i el llit. Aconsellem deixar aquest valor a zero i sempre ajustar aquesta distància manualment amb els cargols d’anivellament del llit o amb el final de carrera de l’eix Z.

Capabilities

Extruders: número d’extrusors que té la nostre impressora 3d.

Octoprint upload

Octoprint es un programari que permet la impressió remota per mitjà d’internet. Tractarem a fons la seva configuració en una entrada posterior.

Host or ip

Api key

Firmware

G-code flavor: tipus de firmware de la nostra electrònica.

Advanced

Use relative e distances: activant aquesta opció la impressora utilitzarà coordenades relatives. Normalment desactivat.

Use firmware retraction: utilitzar els paràmetres de retraccions definits en el firmware. Normalment desactivat.

Use volumetric e: S’utilitza per a reduir la pressió interior del nozzle en determinats tipus de filament que són sensibles als canvis bruscos de velocitat. Mantenir desactivada

Pressure advance: experimental, deixar valor defecte.

Vibration limit (deprecated): en desús.

Custom g-code

Start g-code: G-codes personalitzats que s’executaran en començar la impressió.

End g-code: G-codes personalitzats que s’executaran en finalitzar la impressió.

Before layer change g-code: G-codes personalitzats que s’executaran abans del canvi de capa.

After layer change g-code: G-codes personalitzats que s’executaran després del canvi de capa.

Tool change g-code: G-codes personalitzats que s’executaran el canvi d’extrusors en el cas de tenir-ne més d´un.

Extruder 1

Size

Nozzle diàmetre: diàmetre del nozzle.

Position (for multi-extruder printer)

Extruder offset: distància relativa entre la punta del nozzle actual i el principal, en cas de tenir més d’un extrusor.

Retraction

Length: distància en que l’extrusor retrau el filament.

Lift z: distància d’elevació del nozzle quan l’extrusor desplaçant sense deixar anar filament. Normalment no serà necessària la seva utilització i deixarem el valor a 0.

Speed: velocitat de retracció, habitualment quan més ràpida millor.

Extra length on restart: longitud extra de filament a expulsar després de realitzar una retracció. Normalment el seu valor serà 0.

Minimum travel after retraction: distància mínima que ha de desplaçar-se el nozzle sense deixar anar filament per a realitzar una retracció. Per sota d’aquest valor la retracció serà ignorada.

Retract on layer change: Activant aquesta opció, es produirà una retracció abans de cada canvi de capa.

Wipe while retractin: Mourà l’extrusor mentre retreu, per a minimitzar l’aparició de taques.

Retraction when tool is disabled (advanced settings for multi-extruder setups)

Length: Longitud de filament que es retreu abans de canviar de extrusora.

Extra length on restart: Longitud addicional de filament que s’extrueix en tornar a activar l’extrusor.