person_outline
caeuenfrgldees

Cura Paràmetres de Laminat

Paràmetres de Laminat

Els paràmetres de laminat defineixen les ordres que el laminador enviarà a la impressora 3d per a construir l’objecte. Aquests paràmetres afecten a la qualitat, a velocitat d’impressió i a algunes característiques constructives de l’objecte. Es important conèixer-los a fons a fi d’obtenir impressions de qualitat.

Apartat Basic

En aquest apartat hi trobem les opcions d’impressió que canviem més sovint, relatius a la qualitat i a la resistència del objecte:

Quality

Layer height

És l’altura en que el laminador tallarà cada una de les capes de l’objecte. Va directament lligat a la qualitat de la impressió, com més petita sigui la alçada de capa, més qualitat aconseguirem i per contra més temps tardarà a completar la impressió, ja que com més petita és l’alçada de capa, més gran és el número total de capes que formen l’objecte.

Uns valors orientatius podrien ser, 0,1 mm per a qualitat alta, 0,2 per a qualitat mitjana i 0,3 per a qualitat normal. Idealment, per aconseguir una bona adherència entre capes, l’alçada màxima no hauria de superar mai el 80% del diàmetre del broquet.

Shell Thickness

Com hem vist abans, una capa està formada per perímetres i per farcit, aquest paràmetre fa referència al gruix total del perímetre, que en Cura també s’anomena pell. El valor a introduir és el resultat de multiplicar el valor del diàmetre del broquet pel número de perímetres que volem que tingui l’objecte, per tant sempre serà múltiple del diàmetre del broquet. Si el valor és erroni i no compleix aquesta condició, el Cura ens ho adverteix posant la casella de color groc.

El número de perímetres a escollir depèn molt de la peça, però normalment amb dos, màxim tres perímetres és més que suficient.

Enable retraction

Anomenem retracció a l’acció que fa l’extrusor de retirar cap enrere una mica de filament. Això es necessari quan el nozzle s’ha de desplaçar per a àrees que no ha de dipositar material i evita el degoteig de plàstic fos. Com a norma general es convenient tenir aquesta opció activada.

Fill

Bottom / Top thickness

És el gruix de les capes sòlides inferiors i superiors. El seu valor és el resultat de multiplicar l’alçada de capa pel número de capes sòlides que volem que tingui el nostre objecte. Habitualment valors de 3 o 4 capes sòlides donen bon resultat.

Density

Indiquem en % el valor del farcit de la nostra peça, aquest valor influeix en la seva resistència mecànica i també en el temps d’impressió i consum de filament. Si la peça no ha de suportar cap esforç, un valor del 20% és correcte, si la volem més resistent, podem escollir valors de fins al 60%.

Speed and Temperature

Print speed

És la velocitat en la que es mourà el nozzle. Com a norma general a més velocitat, menys qualitat d’impressió, velocitats de 40 o 60 mm/seg. ens donaran molt bons resultats.

Si augmentem considerablement la velocitat, la impressora 3d haurà de dipositar el plàstic més ràpidament, per tant la maquina haurà de ser capaç de proporcionar-lo. Es possible que haguem que augmentar uns graus la temperatura del filament perquè aquest sigui més viscós i pugui fluir amb més rapidesa.

Amb experiència i si les característiques electromecàniques de la impressora 3d ho permeten, podem imprimir a velocitats de 100mm/seg. o superiors.

Printing Temperature

La temperatura d’impressió depèn del material del filament i normalment ens la indicarà el fabricant. Com a norma general el PLA s’imprimeix a temperatures d’entre 190ºC a 220ºC, l’ABS necessita més temperatura, entre 220º C a 240ºC a més d’un llit calent perquè les primeres capes s’adhereixin correctament a la base.

Bed Temperature

Si la nostra impressora està equipada amb llit calent, els valors recomanats són entre 90ºC a 110ºC

Support

Support type

Si la peça a imprimir té parts que sobresurten i queden “al aire”, el fet de no comptar amb una base per a sustentar-se el filament caurà en dipositar-se (veure apartat Overhang de modes de visualització). Per tal d’evitar-ho, utilitzem el material de suport, que és una estructura de plàstic que després s’ha de retirar.

El Cura ens ofereix dues opcions

Touching Buildplate: imprimeix material de suport entre la superfície i l’objecte

Everywhere: imprimeix material de suport a qualsevol lloc de l’objecte a on calgui.

Les característiques de cada una d’aquestes opcions es poden configurar des del botó situat a la dreta del desplegable.

Platform adhesió type

Si la superfície de contacte de l’objecte amb la plataforma d’impressió és petita, podria donar-se el cas que es desenganxés durant la impressió.

Per evitar-ho podem utilitzar les opcions de Brim o Raft. El Brim crea una sola capa de material plàstic que envolta la superfície de l’objecte, augmentar així la seva superfície de contacte, el Raft crea una base de material plàstic i a sobre aquesta base imprimeix l’objecte. Les característiques de cada una d’aquestes opcions es poden configurar des del botó situat a la dreta del desplegable.

Filament

Diameter

Introduir el diàmetre del filament en mil·límetres. Hi ha dos mides estàndard de filament, la de 3mm i la de 1.75mm depèn de les característiques de la impressora 3d que n’accepti un o un altre.

Flow

Aquest valor controla la quantitat de filament que està extrusionant la impressora 3d segons els ajustos que li hem donat. Modificant-lo lleugerament podem augmentar o disminuir la quantitat. No es recomana tocar-ho.

Machine

Nozzle Size

El diàmetre del broquet bé donat pel fabricant de la impressora.

Apartat advanced

Retraction

Speed

És la velocitat en que s’estira el filament cap dins al moment que el nozzle viatja per a àrees en que no ha de dipositar plàstic. Un valor orientatiu pot ser 40mm/seg.

Distance

És la distancia de filament que ha de retreure, un valors orientatius poden anar de 2mm a 4mm.

Quality

Initial layer thickness

Aquesta opció ens permet augmentar el gruix de la capa inicial per assegurar una correcte adhesió. Recomanem deixar-la al mateix valor que l’alçada de capa.

Initial layer line with

Per tal d’obtenir una major adhesió a la plataforma, es pot augmentar la quantitat de plàstic que l’extrusor expulsi per a imprimir la primera capa. Es recomana deixar-la al 100% o com a molt augmentar-la al 125%, si tenim problemes de adhesió.

Cut off object botton

Talla la part inferior de l’objecte, enfonsant-lo sota la plataforma de impressió els mil·límetres que introduïm.

Dual Extrusion Overlap

Només s’utilitza si la impressora està equipada amb dos extrusors. La impressió dual la tractarem més endavant.

Speed

Travel speed

És la velocitat que anirà el nozzle quan hagi de traslladar-se de un punt a un altre sense dipositar filament, depèn de les característiques de la impressora 3d, però valors de 120mm/seg a 150mm/seg solen funcionar bé.

Bottom layer speed

Per augmentar o assegurar una correcte adhesió de la primera capa a la plataforma d’impressió es necessari que es construeixi a una velocitat més lenta que la velocitat que tenim configurada per a defecte. Valors entre un 30% a un 50% solen funcionar bé.

Infill speed

Aquest paràmetre es la velocitat del farcit, si el seu valor es 0 el farcit s’imprimirà a la velocitat que hem definit per a defecte. El farcit és la part interior de la peça, no és visible, per tant podem augmentar la velocitat d’impressió per a disminuir el temps total.

Top/bottom speed

Essent unes parts visibles del objecte, podem disminuir la velocitat per a aconseguir una major qualitat, si el seu valor es 0 imprimirà a la velocitat definida per a defecte.

Outer shell speed

Recordem el que explicàvem a l’apartat Shell Thickness, una capa està formada per dos o tres perímetres i pel farcit. Aquest valor fa referència al perímetre exterior, el que es veu, per tant si ho creiem convenient el podem imprimir més lentament per tal d’augmentar la qualitat. Al igual que la resta de paràmetres, el valor 0 assigna la velocitat per defecte.

Inner shell speed

Aquesta és la velocitat dels perímetres interiors, els que no es veuen, per tant si volem podem incrementar el seu valor per un que estigui entre el Outer shell speed i Infill speed. Com sempre, el valor 0 per assignar la velocitat per defecte.

Cool

Minimal layer time

Aquest paràmetre ens defineix el temps mínim que ha de tardar una capa en imprimir-se. Si tarda menys del valor configurat, el Cura li reduirà automàticament la velocitat per tal d’assegurar que li ha disminuït prou la temperatura com per a estar llesta per a suportar la propera al seu cim. Un valor adequat pot ser de 5 a 7 seg.

Enable cooling fan

El ventilador de capa ajuda a refredar de manera uniforme el material, sobretot és molt útil si utilitzem PLA. Per altres materials és possible que no sigui necessari tenir-lo activat. Podem configurar-lo mitjançant el botó que està al costat dret de la casella d’activació.

Apartat Plugins

 Els plugins són petits “programes” desenvolupats per la comunitat que doten al Cura noves possibilitats que no porta de sèrie. Es poden descarregar des la següent url:

http://wiki.ultimaker.com/Category:CuraPlugin

Hi han dos plugins que per la seva funcionalitat s’han introduït a la configuració per defecte del Cura.

Pause at height (Pausa a una alçada)

Pausa la impressió quan arriba a una determinada alçada.

Tweak at Z (Canvi a Z)

Ens permet canviar certs paràmetres de configuració, quan la impressió arriba a una determinada alçada prèviament definida.

Apartat Start / End gcode

Com ja sabem, els laminadors converteixen els arxius stl dels nostres dissenys digitals a arxius gcode segons els paràmetres de laminat introduïts. Els arxius gcode contenen un seguit d’ordres que la nostra impressora 3d és capaç d’interpretar per a imprimir l’objecte.

En aquest apartat, el cura ens permet introduir ordres en format gcode que s’afegiran al principi i al final de l’arxiu gcode que generi.