person_outline
caeuenfrgldees

Slic3r Mode simple

Slic3r Mode Simple

En arrancar el programa se’ns mostrarà la finestra principal del Slic3r, a la part superior trobem les pestanyes corresponents a la eina Plater, i als paràmetres de configuració que s’han creat a partir de l’assistent: Print Settings, Filament Settings i Printer Settings.

slic3r plater

Plater

En el Plater carregarem els models 3d en format .stl que vulguem imprimir. Podem fer-ho arrossegant-los directament a l’àrea d’impressió o bé seleccionar-los mitjançant el botó Add, que inicialment és l’únic que està operatiu.

slic3r plater 3d

Carregat el arxiu o arxius stl s’activen automàticament la resta de botons situats al costat del Add. Anem a veure quina és la funció dels que ens interessen en aquest nivell:

Delete. Ens permet eliminar objectes del plater, els hem de seleccionar i clicar el botó.

Delete All. Elimina tots els objectes del plater.

Arrange. Organitza automàticament tots els objectes a fi d’optimitzar la impressió.

More. Permet afegir còpies del objecte.

Fewer. S’utiliza per a eliminar còpies de l’objecte.

45ºCCW. Gira l’objecte 45 graus cap a l’esquerra sobre l’eix Z.

45ªCC. Gira l’objecte 45 graus cap a la dreta sobre l’eix Z.

Scale. Augmenta o redueix la mida del objecte a imprimir.

En aquesta versió del Slic3r s’introdueixen nous modes de visualització que ens seran de gran utilitat, ja que ens permetran simular com serà el resultat de la nostra impressió abans de procedir al laminat.

Mode de visualització 3D

Ens permet una visualització tridimensional dels objectes que tinguem carregats a l’àrea d’impressió.

Accions amb el ratolí:

Sense seleccionar cap objecte.

Botó esquerra – visualitzem els objectes des de qualsevol angle.

Botó dret - desplacem el punt de visió.

Rodeta central –acostem o allunyem els objectes.

Amb un objecte seleccionat

Botó esquerra – podem situar els objectes en el punt del l’àrea d’impressió que desitgem.

Botó dret - obrirà un menú contextual amb les funcions bàsiques del plater.

slic3r plater 3d

Mode de visualització 2D

Ens ofereix la vista superior de l’àrea que ocuparà objecte a imprimir. En cas de tenir més d’un, mitjançant el botó esquerre del ratolí, els podrem arrossegar per a distribuir-los al nostre gust i amb el dret, tindrem accés al menú contextual de les opcions bàsiques.

slic3r plater 2d

Mode de visualització Preview

Si actuem sobre la barra de desplaçament situada al costat dret de l’àrea de visualització, el mode Preview se’ns ofereix una simulació acurada, capa a capa, de les trajectòries i amplades d’extrusió abans de procedir a crear l’arxiu gcode. Aquesta visualització és molt útil per a prevenir errades d’impressió degudes a configuracions incorrectes.

Podem actuar amb el ratolí per a observar el màxim nivell de detall.

slic3r preview final

slic3r preview medio

slic3r preview final

Mode de visualització Layers

Actuant sobre la barra de desplaçament situada al costat dret de l’àrea de visualització, el mode Layers ens ofereix, capa a capa, les trajectòries dels perímetres i del farcit segons els paràmetres configurats.

slic3er plater layers inicial

slic3er plater layers inicial mig

slic3er plater layers final

Imprimir

Una vegada col·locats i distribuïts en el Plater els arxius .stl dels objectes que volem imprimir i fetes les observacions corresponents amb els diferents modes de visualització, procedim a clicar Export G-code. El Slic3r llescarà horitzontalment els nostres models 3d, segons els paràmetres configurats, dividint-los en fines capes i traçant-ne les trajectòries de cada una d’elles. El resultat serà un arxiu en format .gcode que enviarem a la impressora 3d per tal que construeixi els objectes

Print Settings

slic3r print settings

L’assistent de configuració del Slicer ens ha confeccionat un perfil d’impressió amb uns paràmetres bàsics que defineixen les característiques estètiques i estructurals del objecte a imprimir. És un perfil genèric i funcional per a la majoria de les nostres impressions, però podem anar un pas més enllà i modificar-los, segons la finalitat de l’objecte a imprimir. En un objecte decoratiu ens interessarà un acabat d’alta qualitat, mentre que per un objecte que hagi de suportar forces mecàniques, prioritzarem la seva resistència estructural.

En aquest apartat trobarem la majoria de paràmetres que defineixen les característiques dels objectes impresos. És important conèixer-los per a personalitzar-ne la qualitat i les característiques.

General

Layer height

Recordem que el Slicer ha dividit el nostre objecte en capes horitzontals i ha definit una trajectòria per a cada capa.

Aquí doncs, es on definirem la alçada de cada una d’aquestes les capes. Com a norma general, a alçades de capa petites, més qualitat tindrà l’objecte i més tardarà en imprimir-se. A alçades de capa majors, menys qualitat i més rapidesa a imprimir-se.

Evidentment la alçada de capa ve limitada pel diàmetre del broquet de la impressora 3d, no es convenient acostar-se massa a aquest valor, ja que una alçada de capa igual al diàmetre del broquet, provocaria que el filament sortís de forma cilíndrica i la superfície de contacte entre capes seria molt petites i no s’enganxarien entre elles.

Us recomano utilitzar un valor més petit del 80% del diàmetre del vostre broquet. Els valors habituals oscil·len entre 0.3 mm. per a impressions rapides i de una qualitat molt acceptable i 0.1 mm. per a peces amb acabats d’alta qualitat.

Perimetres

Definim el numero mínim de perímetres que tindrà la nostra impressió 3d. Els perímetres son les “parets” que formen l’objecte. Com a norma general, a més perímetres més resistència. Els valors habituals ha utilitzar en aquest apartat son 2 ó 3 màxim, si el programari detecta que en necessita més en alguna capa els hi posarà automàticament.

Solid Layers

Definim el numero de capes solides que tindrà la peça a la seva part inferior i superior. El seu valor habitual es de 3.

Infill

Fill density

En impressió 3d no té massa sentit fer peces completament sòlides ja que això representaria un malbaratament de plàstic i de temps. Per això, l’interior de les peces estan formades per un patró de farcit de menys material plàstic. Un valor d’un 40% ens dóna una molt bona resistència mecànica, tot i que en funció de la peça, aquests valors poden oscil·lar d’entre un 20 a un 60%.

Fill patern

El patró de farciment és la forma que tindrà el farcit de cada una de les capa de la peça menys les superiors i inferiors. Aquesta forma determina la resistència estructural del objecte, el més habitual és el farcit rectilini. El Honeycomb ens proporciona un altíssima resistència, però augmenta considerablement el temps d’impressió.

Top/bottom fill patern

Defineix el patró de farcit de les capes inferiors i superiors. Normalment utilitzarem el rectilini perquè ens dona un molt bon acabat final.

Support Material

Si l’objecte que imprimim té voladissos importants, el filament de la primera capa d’aquest caurà per l’efecte de la gravetat, ja que no tindrà cap capa inferior per a dipositar-se. En aquests casos s’utilitza el material de suport, una estructura addicional de plàstic que es podrà retirar una vegada acabada la impressió del objecte i que permet suportar les capes del voladís.

Generate support material

Si activem aquesta opció, el Slicer generarà automàticament material de suport on sigui necessari. Només l’activarem quan sigui necessari, per tant per defecte, el seu estat es desactivat

Pattern spacing

Es la distancia mínima entre les línies dels patrons del Material de Support

Contact Z distance

La opció per defecte es 0,2mm a fi que puguem retirar-lo fàcilment. Si la nostra impressora 3d ens permetés utilitzar dos tipus de filament i el que generes el material de suport fos soluble, la distancia a escollir seria de 0

Don’t suport bridges

Obliga a la impressora a no generar material de suport si pot imprimir-ho com si fos un pont. Aquesta opció la veurem més endavant, de moment , la deixarem activada.

Raft layers

Son unes capes de base que també es poden retirar una vegada acabada la impressió. Pot millorar l’adhesió de la peça a la base en cas de tindre la impressora 3d sense llit calent i també en cas que el llit no estigues equilibrat. Es una opció desfasada, que en les primeres impressores 3d podria tindre sentit. Actualment en desús.

Speed

Ens permet controlar la velocitat d’impressió dels perímetres, del farcit i del desplaçament del capçal. S’expressa en mil·límetres per segon.

La velocitat d’impressió ve limitada per les pròpies característiques electromecàniques de la nostra impressora 3d.

Una velocitat adequada és molt important per a aconseguir impressions de qualitat. Recordem com a norma general, la velocitat és inversament proporcional a la qualitat d’impressió.

Perimeters

Un dels perímetres que formen la peça impresa serà exterior, per tant visible. Per obtenir una bona qualitat d’impressió haurem d’imprimir-los a una velocitat moderada. Un bon valor per a començar sol ser de 40 a 60 mil·límetres per segon. A mesura que adquirim experiència el podrem augmentar.

Infill

El farcit és la part interior de la peça que estem imprimint, pel fet de no ser visible, podem augmentar una miqueta la velocitat respecte a la dels perímetres. Per a començar a imprimir, un valor de 50 a 70 mm/s és el més habitual.

Travel

És la velocitat a la qual es mou l’extrusor de la impressora 3d quan es desplaça d’un punt a un altre sense depositar material. Aquesta es pot augmentar si la impressora 3d ho suporta. Un valor prou adequat pot estar entre els 100 mm/s i 130 mm/s

Brim

La vora es pot utilitzar per a millorar l’adhesió de la primera capa al llit de la impressora. Afegeix una vora més ample a les primeres capes a fi de augmentar la superfície de contacte.

Brim width

Normalment no utilitzarem aquesta funció per a tant deixarem aquest valor a zero.

Apartat Other

XY Size Compensation

Aquesta és una opció nova que s’incorpora al Slic3r a partir d’aquesta versió 1.2.9. Ens permet compensar errors puntuals en les dimensions dels objectes impresos. Normalment el seu valor serà zero, però en cas d’un petit error en les dimensions, introduirem el valor del error amb el signe canviat.

Si els errors dimensionals són constants, haurem de comprovar l’estructura mecànica de la impressora3d i procedir a cal.librar.

Filament Settings

 

slic3r filament settings

Filament

Diameter

En aquest apartat figurarà el diàmetre de filament que hem introduït al assistent de configuració.

Els diàmetres estàndards comercials son de 3mm i de 1.75 mm. Aquest darrer és el més utilitzat en l’actualitat, la gran majoria d’impressores 3d modernes van equipades amb un broquet per a filament de 1.75mm.

Extrusion multiplier

Ens permet realitzar un l'ajust fi de la velocitat de flux d'extrusió, el seu valor per defecte és 1 que correspon al 100%.

Normalment no modificarem aquest valor ja que el tenim definit en el firmware de la impressora 3d. Podem jugar amb ell per a variar la quantitat de plàstic extruït, però es un valor molt sensible, variacions de +/- 0.05 unitats donen canvis ja visibles.

Temperature

Extruder

Ens indica la temperatura d’extrusió que hem introduït al assistent de configuració, si és necessari, la podem variar en aquest apartat.

Bed

Ens indica la temperatura del llit calent, en cas que en tinguem, que hem introduït al assistent de configuració.

Fixeu-vos que en els dos apartats ens fa una distinció entre la temperatura de la primera capa i la resta. Això es degut al fet que una primera capa a més temperatura, afavoreix l’adherència al llit calent. El valors de referència depenen molt del tipus i qualitat del filament, però una diferencia de 10ºC seria un bon valor.

Printer Settings

Són les opcions que menys modificarem ja que fan referència a les característiques físiques de la nostra impressora 3d.

slic3r print settings

Apartat Size and Coordinates

Bed Shape

Defineix la forma, la mida del llit i el punt d’origen del la plataforma d’impressió. Ens mostra els valors definits a l’assistent de configuració

Z offset

Ens permet ajustar la distància inicial entre el broquet i el llit. El més convenient és deixar aquest valor a zero i procedir a l’anivellament manual del llit.

Firmware

Defineix el tipus de firmware que tenim instal·lat a l’electrònica de la impressora 3d.

G-code Flavor

Normalment Marlin/Sprinter/Repetier.

Extruder

Nozzle Diameter

El valor per defecte és el que hem introduït a l’assistent de configuració.

Retraction

Aquest és un paràmetre molt important per tal d’aconseguir una impressió de qualitat sense pegots ni restes de plàstic. Per l’efecte de la gravetat i de la pressió de l’extrusor, en empènyer el filament, la punta del nozzle pot gotejar material en moure’s d’un punt a un altre sense extruir. Per evitar-ho estirem una longitud de filament cap dins del nozzle abans que comenci el desplaçament.

Length

Configurarem la distància de filament que hem de retreure. Haurem d’experimentar una mica quin és el nostre valor correcte ja que dependrà de varis factors, tipus i qualitat del filament, model de nozzle, velocitat en que la maquina és capaç de retraure...

Valors de 1 o 2 mm per a extrusió directe són uns bons valors, si utilitzes bowden segurament t’hauràs d’acostar als 4mm.

Lift Z

Permet elevar la punta del nozzle en cada viatge del extrusor. Això augmentarà el temps d’impressió, normalment el deixarem a 0.

Wipe while retracting

Mourà l’extrusor mentre retreu, per a minimitzar l’aparició de taques.

Start G-code y End G-Code

Ens permet afegir g-codes personalitzats a l’inici i al fi de la impressió. Els mes habituals són:

A l’inici de la impressió:

G28 – Fa un Homing, és a dir, porta el capçal al origen de coordenades de cada eix.

En finalitzar la impressió:

M104 S0 - Estableix la temperatura de l'extrusor a zero.

M140 S0 - Estableix la temperatura del llit calent a zero.

G28 X0 – Homing a l’eix de les X, porta el capçal a origen del eix.

M84 - Desactiva els motors.