person_outline
caeuenfrgldees

Cura Expert Config

Expert Config

Podem accedir a l’Expert Config del Cura de tres maneres, des de la barra d’eines del Cura, Menu Expert i seguidament Open Expert Settings, des dels quadres “...” als costat de les opcions de les fitxes Basic i Advanced, o bé des del teclat amb les tecles Ctrl+E.

Retraction

Quan el broquet viatja per àrees a on no ha de dipositar plàstic, l’extrusora estira el filament cap amunt per a evitar el degoteig de plàstic.

Minimum Travel Indica la distància mínima a recórrer pel hotend per efectuar una retracció de filament.

Enable Combing Si aquesta opció està Tots, el hotend evitarà passar pel cim de orificis o forats al moment de retreure filament.

Minimal Extrusion Before Retracting Evita una nova retracció si el hotend no ha expulsat, després de la darrera, la longitud de filament indicada.

Z Hop When Retracting Eleva el hotend quan es realitzen desplaçaments i alhora que la retracció, evitant l’aparició de fils que embruten la impressió.

Skirt

És un perímetre exterior al voltant de l’objecte amb l’objectiu de purgar l’extrusor i assegurar-nos un flux constant de filament en començar la impressió del objecte.

Line Count Defineix el número de línies exteriors abans de començar la impressió del objecte.

Start Distance Distància entre el skirt i l’objecte.

Minimal Length Indica la longitud mínima de filament que contindrà el skirt. Si amb les voltes definides en Line Count no es cobreix s’afegiran línies addicionals fins a arribar al valor definit.

Cool

Defineix el comportament del ventilador de capa durant la impressió de l’objecte.

Fan on at Full Height El ventilador de capa es posarà a la seva potència màxima a partir de l’alçada definida en aquest apartat. Abans d’arribar-hi, augmentarà gradualment de 0 fins a la velocitat mínima definida a Fan Speed Min. El ventilador romandrà desactivat durant la primera capa.

Fan Speed Min Velocitat mínima del ventilador de capa que mantindrà fins a arribar a l’alçada definida a Fan on at Full Height.

Fan Speed Max Màxima velocitat “teòrica” del ventilador de capa.

Minimun speed Velocitat mínima de la impressora 3d.

Cool head lift  Si imprimint a la velocitat mínima, es finalitzés més aviat la impressió d’una capa que el temps mínim definit per fer-ho, s’ aixecarà el nozzle per a no rescalfar el plàstic.

Infill

Solid infill top Si activem aquesta opció, la capa superior serà sòlida independent de les opcions de farcit que tinguem definides. Es recomana tenir-la sempre activada.

Solid infill bottom Si activem aquesta opció, la capa inferior serà sòlida independent de les opcions de farcit que tinguem definides. Es recomana tenir-la sempre activada.

Infill overlap Defineix la quantitat de farcit que s’ha de solapar amb els perímetres. La opció per defecte funcionarà bé en la majoria dels casos.

Infill prints after perímetres Indica al Slic3r si imprimeix el farcit abans o desprès dels perímetres. Normalment desactivada.

Support

Structure Type Permet seleccionar l’estructura del material de suport entre línies o quadrícula.

Overhang Angle for Support Ens indica l’angle màxim a partir del que es començarà a aplicar material de suport. Recomanem utilitzar el valor per defecte.

Fill Amount Defineix la densitat de farcit a aplicar al material de suport. Com més dens, més costarà de retirar.

Distance X/Y Determina la distància entre les vores dels perímetres i els suports. Si la distància és petita, una vegada retirat el material de suport, veurem les marques de la unió als perímetres, enlletgit el resultat final de la impressió.

Distance Z Determina la distància vertical entre el suport i la peça. Es recomana utilitzar el valor per defecte.

Black Magic

Spiralize the Outer Contour Amb aquesta opció activada, s’imprimirà l’objecte només amb una capa inferior sòlida i amb un sol perímetre, sense farcit ni capa superior, com si fos un got.

Only Follow Mesh Surface El mateix que l’opció anterior però sense base.

Brim

Brim Line Amount Determina l’amplada del Brim.

Raft

Extra Margin defineix la distancia que el Raft sobresortirà del contorn de l’objecte

Line Spacing defineix la distancia entre les línies de support del Raft

Base Thickness Gruix del Raft, en funció del número de capes que el formaran.

Base Line Width Amplada de les línies de la base del Raft.

Interface Thickness Gruix de la capa intermitja del Raft

Interface Line Width Amplada de les línies de la capa intermitja

Airgap espai entre la darrera capa del Raft i la base de l’objecte. En facilita la retirada.

First Layer Airgap

Surface Layers

Surface Layers Thickness

Surface Layers Line Width

Fix Horrible

Combine Everything (Type-A)

Combine Everything (Type-B)

Keep Open Faces

Extensive Stiching