person_outline
caeuenfrgldees

Interfície del Cura

Interfície del Cura

El Cura, com el Slic3r, és un programa laminador multiplataforma. El podem descarregar des del web del desenvolupador, el fabricant d’impressores 3d Ultimaker.

En executar-lo per primera vegada ens mostrarà un assistent de configuració que ens ajudarà a introduir els paràmetres de la nostra impressora 3d.

previous arrow
Assistent Cura Idioma
Assistent Cura Ultimaker Lulzbot Printrbot
Assistent Cura Altres Impressores 3d
next arrow

El Cura ens mostra per defecte varis perfils de diferents impressores. Si algun d’aquests coincideix amb la nostra, l’escollim i ja tenim el programari configurat, en cas contrari, al final de la llista, ens permetrà definir una configuració personalitzada.

Configuració personalitzada

En aquest apartat hem d’introduir un nom per a la nostra impressora 3d, l’amplada, fondària i alçada a la que ens permet imprimir, la mida del nozzle i si disposem o no de llit calefactat.

Configuració personalitzada Cura

Amb aquestes dades, el Cura ens prepara un perfil genèric per a la nostra impressora 3d.

Interfície del Cura

L’entorn del Cura és molt visual. A la part superior tenim la barra d’eines, a la part esquerra els paràmetres de laminat i a la dreta l’àrea d’impressió

inrterficie Cura

Àrea d’impressió.

És on hi situarem els objectes que volem imprimir. Per a carregar-los, els arrosseguem directament o els seleccionem amb botó Load.

Fixem-nos amb els tres grups de botons que apareixen a l’àrea d’impressió. Anem a mirar quina és la seva funció:

Botons d’operació:

Load button: Ens permet carregar els arxius per a laminar.

Save button: Ens permet guardar el arxiu ja laminat a l’ordinador, o la targeta SD es cas de tenir-la introduïda a l’ordinador. Recordeu que aquest arxiu és en format gcode.

YouMagine button: Ens permet compartir el nostre objecte a youmagine.com que és un repositori d’arxius per a imprimir.

Sota els botons d’operació hi figura la informació d’impressió relatius als paràmetres de laminat que tenim definits, concretament, el temps que tardarà l’objecte a imprimir-se, els metres de filament utilitzat i el cost de la impressió, calculat segons el preu per kg introduït a les preferències del programa.

Botons de transformació:

Rotate

cura rotate

Ens permet orientar l’objecte sobre la superfície d’impressió. En fer clic al botó Girar, apareixen tres cercles al voltant de l’objecte en els que hi podem posicionar al ratolí i , amb el botó esquerre cliclat, girar l’objecte sobre els seus eixos. El cercle vermell correspon al eix Z, el groc al eix Y i el verd al X.

El botó Rotate desplega dos botons més:

Lay Flat: fa que la part plana del objecte descansi sobre la superfície d’impressió.

Reset: Torna l’objecte a la seva posició original.

Scale

cura scale

Ens permet canviar l’escala d’impressió de l’objecte. Quan fem clic al botó escalar ens apareixen els tres eixos al centre de l’objecte. Podem modificar la seva mida, simplement estirant-los amb el ratolí.

També podem modificar l’escala d’impressió, introduint un valor numèric al quadre que se’ns ha desplegat al costat. Scale X, Y, Z mostren els valors en % essent 1 el 100%, 1.5 el 150% etc.

Size X, Size Y i Size Z ens permeten introduir les dimensions del objecte en mil·límetres.

Per mantenir la proporcionalitat en tots els eixos, ens hem d’assegurar que el cadenat de Uniform Scale està en posició tancada.

Així mateix en clicar el botó Scale se’ns despleguen dos botons més:

To Max: ens permet escalar el màxim l’objecte segons les dimensions del llit d’impressió de la nostra impressora 3d

Reset: torna l’objecte a les seves dimensions originals

Mirror

previous arrow
Cura mirror z
Cura Mirror Y
Cura Miror X
next arrow
 

Permet reflectir l’objecte en la direcció del eix escollit

Botó de visualització:

Situat a la part dreta superior, ens ofereix diferents modes de visualització de l’objecte, ens seran útils per a estudiar l’objecte o detectar problemes abans de començar la impressió.

previous arrow
mode_de_visualitzacio_Normal
mode_de_visualitzacio_Transparent
mode de visualitzacio X ray
mode de visualitzacio Layers
mode de visualitzacio Layers 2
mode de visualitzacio Layers 2 - copy
mode de visualitzacio Layers 2 - copy - copy
mode de visualitzacio Layers 2 - copy - copy - copy
next arrow
 

Una vegada desplegat observem les següents opcions:

Normal: Aquest és el mode de visualització per defecte i ens mostra l’objecte tal com ha estat dibuixat.

Overhang: Ens marca en color vermell les parts de l’objecte que sobresurten massa i queden “al aire” com per exemple voladissos. Aquestes capes no es podrien imprimir correctament ja que no tenen cap estructura inferior on sostenir-se. Per a solucionar-ho, a vegades serà suficient amb un canvi de posició de l’objecte mitjançant el botó Rotate i de vegades haurem d’aplicar material de suport.

Transparent: Fa l’objecte transparent, aquesta opció és útil per mirar estructures internes de l’objecte en cas que en tingui.

X-ray: També ens permet visualitzar les estructures internes de l’objecte en color blau i ens marcarà en color vermell si aquestes tenen algun error.

Layers: Actuant sobre la barra de desplaçament de la dreta, ens permet visualitzar l’estructura de cada una de les capes en que s’ha laminat l’objecte segons els paràmetres introduïts, una sobre l’altre o de manera individual segons selecció del botó Single Layer o Multi Layer.

Accions amb el ratolí

Botó esquerra

Ens permet seleccionar objectes i moure’ls sobre la plataforma d’impressió

Botó dret

Si cliquem el boto dret sobre qualsevol punt de l’àrea d’impressió i movem el ratolí, podem rotar la vista de la plataforma d’impressió.

En canvi si el cliquem sobre l’objecte, ens apareix un menú contextual que ens permet fer les següents accions:

accions ratoli cura

Center on platform: ens col·loca l’objectes al centre de la plataforma d’impressió.
Delete object: elimina l’objecte de la plataforma d’impressió.
Multiply object: ens permet fer copies de l’objecte en la plataforma d’impressió sense necessitat de tornar-lo carregar.
Split object into parts:
Delete all objects: elimina tots els objectes de la plataforma d’impressió.
Reload all objects: torna a carregar tots els objectes a la base d’impressió.
Reset all objects positions: torna a col·locar tots els objectes en la seva posició original.
Reset all objects transformations: anul·la totes les transformacions realitzades als objectes.

Boto dret + shift

Ens permet desplaçar la plataforma d’impressió.

Rodeta

Si el nostre ratolí disposa de rodeta central, aquesta ens permetrà acostar o allunyar la vista de l’àrea d’impressió.

Ara que ja sabem operar sobre l’àrea d’impressió, anem a veure l’apartat dels paràmetres de laminat.